Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Nikolaj a Elena Petrukovi,Akordeon (bayan) a kytara,Seznam stránek
 

 

 

 

 

 


"Citta di Lanciano"
http://bayanvignoni.narod.ru/

Bajan Jupiter
   http://guitarorchestr.czechian.net

Hlavní
Video
DISKOGRAFIE
GALERIE
DISKOGRAFIE
ZVUK MP3
Odkazy
Noty/kytara
Noty/akordeon
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                     

        

CD „To my teachers – Věnují svým učitelům“- 2007        DVD Eleny Petrukové:  Soubory  2003-2006

 


                     

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze

Do rukou se Vám dostává již druhé CD bajanisty Nikolaje Petruka, který disponuje  velkými technickými a zvukovými možnostmi. Tento nosič je věnován jeho učitelům a lidem, kteří ho ovlivnili v pohledu na bajan a jeho literaturu. Zaposlouchejte se proto do zvuku bajanu a do repertoáru, který je sestaven z dnes již „klasické“ literatury pro tento nástroj – od romanticky pojatých skladeb přes abrabotky a ruský lidový folklór až k moderněji komponovaným skladbám.

„Dva rumunské tance“ jsou zahrány s bravurou a ve velmi svižném tempu. Klasická Cholminovova „Suita pro bajan“ v I. části velmi pěkně graduje, aby se v závěru vrátila opět do piana a zklidnila tak náladu ruské melodičnosti, ozývající se od prvních tónů tématu. Ve II.části, „Scherzu“, dokazuje Nikolaj Petruk svoji technickou dokonalost a smysl pro detail. Další z velkých osobností, kteří ovlivnili interpreta v jeho vztahu k bajanu je Viktor Gridin a jeho jedna z mnoha variací na ukrajinskou lidovou píseň „Jechal kozák za Dunaj“, v níž Petruk opět dokazuje svoji technickou vyspělost a virtuozitu. Pedagog Nikolaje Petruka, Vladimír Porotskiy sestavil svoje „Dětské album“(který věnoval  vnučce Nikolaje Petruka, Miriam.) ze 16 téměř miniaturních částí, kterých se interpret zhostil s příznačným nadhledem. Poněkud monumentálně působí Rybalkinův „Hudební okamžik“ v kontrastu s jediným zástupcem literatury, která není věnována přímo bajanu - Daquenova „Kukačka“ je opět ukázkou Petrukova technického nadhledu. Tichonovův „Ohňostroj“, valčík zahraný ve velmi rychlém tempu působí na posluchače kontrastně ve vztahu ke skladbě „Korobejniky“ –  folklór s variacemi na ruskou lidovou píseň, v níž používá autor i jedné specifické vymoženosti bajanu, efektu rychlého střídavého měchu v jedné z mnoha variací, který v podání Nikolaje Petruka vyznívá velmi přesvědčivě a efektně. Na podobném principu variací je postavena i poslední skladba tohoto CD, Ivanovova „Parafráze na ruskou lidovou píseň Utušku lugovaja“, která je také ukázkou technické a přednesové dokonalosti Nikolaje Petruka.

         Jeho spontánní muzikalita a vžití se do jednotlivých skladeb je obdivuhodné – i z těchto důvodů vřele doporučuji toto CD mého kamaráda Nikolaje Petruka k poslechu široké muzikantské veřejnosti!

                  Laureát Mezinárodních konkurzů    Mgr. Jaromír Zámečník

Recenze

Podivuhodnému je místo v životě. Když dlouho nevidíš člověka,se kterým se dřív mockrát stýkal a učil profese a v daný moment nic o něm nevíš,to jakou radost přináší vzpomínky o minulých létech od neočekávaného telefonátu…..

   O Nikolaje Petruk  tedˇ,po skoro třicetileté rozluce,dá se říct jak o půvabném  člověku,jásavé a neprůměrné osobností. Energetika a temperament , darované mu přírodou,dobrota a společenskost pomohli se jemu stát  svérázným hudebníkem.Přesné tito kvality charakteru dovolili Nikolaji překonat mnohonásobní potíže.

   Určíte můžu říct,že odborní  hudební kvality,založené v mladostí, Nikolaj samostatně rozvíjel a upevnil ve  své praktické činností.Důkazem tomu laureátské výsledky  konkurzů: Mezinárodní konkurz v Jaltě v roce 1984-4 prémie ,v Chmelnicku 1987- 2 prémie,  a řada jiných. Podstatnou role v stanovení jeho odborného misterství měla praxe v oboru vedení různých hudebních kolektivů a pedagogická činnost.Poslouchavá v jeho interpretací nahrávky různých let,s radosti chápeš ,že hlavní kvality hry Nikolaje – upřímnost ,emotivita a „nezabiflovatost“, kterou občas hřeší hudebnicí s vysokými titule a nejvyšším vzdělávacím censem. V dějepisu ruského bajanu je nemálo jmen harmonikářů/samorostlých talentů,kterých ještě nikdo se součastných bajanisty  „nepřeinterpretoval“. Připadá jenom litovat,že mnozí blyštivé tradice hry na Ruskem bajane zůstali v minulosti.V součastně době očividně prohlížej „repertoární náklon“ na stranu „pseudoakademizmu“,co,zajisté,mužem vysvětlit  výpadkem skladeb „čisto pro bajan“,ve programech interpretů.Ale hlavně,že opravdový lidový nástroj stává propagandistou elitní hudby.A proto široké publikům ztrácí k harmonice zájem.

     I jak příjemně poslouchat hru Nikolaje Petruka,repertoár kterého,neztrácí tradičnosti,mnohotvárný a zpestřovaný.

Bajan(knoflíková harmonika) v jeho rukách představen ve svých nejlepších kvalitách: melodičtí zpěvností a virtuózní technické dokonalosti.

         A toto obzvlášť přitahuje milovníky bajanu.

Zbývá jenom popřát Nikolaji nových úspěchů, zajímavých repertoárních objevů a uměleckého hazartu v překonání náročností,kteří vždy leží na cestě každého muzikanta.

 

    

                   Zasloužily umělec Ruska,laureát Mezinárodního konkurzu.

                                     Skladatel Vladimír  POROTSKIY                                  

 

Recenze (Ru)

Удивительному бывает место в жизни. Когда долго не видишь человека, с которым много раньше общался и  учил профессии,  а сейчас в сущности ничего о нем не знаешь, то какую радость нахлынувших воспоминаний приносит неожиданно прозвучавший по телефону голос...

О Николае Петруке, теперь, после почти тридцатилетней разлуки, можно сказать как об обоятельнейшем человеке, яркой и незаурядной личности. Природой данные ему энергетика и темперамент, доброта и общительность помогли ему состояться как самобытному музыканту. И именно эти качества позволили Николаю преодолеть многочисленные трудности. А их было немало, как, впрочем,  и у  всех, кому пришлось пережить и распад страны, и многое другое, связанное с ломкой привычно сложившейся жизни.

Можно определенно сказать, что заложенные в юности профессиональные музыкантские качества, он самостоятельно развил и закрепил в своей практической деятельности. Свидетельства тому лауреатские результаты конкурсов: Международный  в Ялте под председательствем Н.Ризоля (1984 – 4 премия), Всесоюзный в  Хмельницке под председательством Д.Гнатюка (1987 – 2 премия) и ряд других. Существенную роль в становлении его профессионального мастерства сыграли как опыт руководства различными музыкальными коллективами, так и  педагогическая работа.

Слушая в его исполнении записи разных лет, с радостью понимаешь, что главные качества его игры - искренность, эмоциональность и «незанаученность», которой порой грешат музыканты с самыми высокими званиями и высочайшим образовательным цензом. В история русского баяна есть немало имен баянистов-самородков, которых еще никому из современных музыкантов не удалось «переиграть». Приходится только  сожалеть, что многие  блестящие традиции исполнительства на русском баяне остались в прошлом. В наше время явно наблюдается  «репертуарный крен» в сторону псевдоакадемизма, что, наверное,  можно объяснить отсутствием произведений, подлинно «баянных», в программах исполнителей. А главное - истинно народный инструмент становится пропагандистом по большей части элитарной музыки. Широкая же публика теряет к нему интерес.

И как  отрадно слышать игру Николая Петрука, репертуар которого,  не теряя традиционности, разнообразен и многожанров. Баян в его руках представлен в своих лучших качествах: звонкоголосой мелодичной певучести и виртуозной техничности.

А это  особенно привлекает любителей баяна!

Остается  пожелать Николаю новых успехов, интересных репертуарных находок  и творческого азарта в преодолении трудностей, которые всегда лежат на пути музыканта.

 

Заслуженный деятель искусств России,Лауреат Международного конкурса

Композитор Владимир ПОРОЦКИЙ

 

CD «Anatoly Mishunin's memories -Памяти Анатолия Мишунина»

 

         

Recenze (rus)

Уход из жизни человека всегда трагичен, а если с ним связано около 40 лет жизни, то они невольно всплывают, вызывая многие события из далекого времени, лишний раз подтверждая истину: пока жива память – жив человек. И очень важно то, что катализатором сохранения памяти становятся наши ученики. Значит все-таки удалось  заложить в них нечто такое, что не позволяет им быть равнодушными, а помимо профессиональных качеств видна и высокоморальная суть. И теперь уже нам-педагогам надо сказать им спасибо за это.

         Спасибо тебе, Коля Петрук, за добрую память!

    Анатолий Мишунин был фанатом баяна. Благодаря ему,  в Благовещенске в 1970 году появился редкий и очень дорогой по тем временам баян «Россия», который он приобрел в Москве, будучи студентом института им. Гнесиных. Этот инструмент позволял значительно расширить репертуар баяниста. Его сокурсниками были  Фридрих Липс, Юрий Вострелов, Александр Цыганков, Александр Данилов, имена которых известны теперь всему миру, и общение с которыми также способствовало становлению его как музыканта. Работая вместе в Благовещенском музыкальном училище, я имел возможность видеть его постоянное стремление к профессиональному росту. Об этом свидетельствует и факт перехода его на работу в филармонию, когда он передпочел достаточно стабильному педагогнческому статусу нелегкую жизнь артиста.

    Немногие могут до конца понять  и последующий шаг Анатолия Мишунина – поступление на государственную службу. Я не считаю это карьерным устремлением, но  объясняю  неравнодушием к положению искусства в обществе, желанием что-либо улучшить. Этот путь прошли многие видные музыканты, «заболев донкихотской» романтикой и поверив в  возможность на «высокой» должности влиять на состояние дел. Увы! Новое «демократическое» время только ухудшило положение дел в жизни музыкального искусства в России. Бесконтрольность породила вседозволенность, безвкусие, разгул антипрофессионализма. Отдельные личности ничего уже не смогли с этим поделать. Исчезла государственная политика в этой важнейшей человеческой сфере деятельности...

    В короткой сопроводительной статье к CD невозможно более подробно рассказать о жизни и деятельности Анатолия Мишунина, да и нет этой цели. Важна память. И я надеюсь она останется в сердцах тех, кто был сопричастен судьбе Анатолия Ивановича Мишунина...

 

Заслуженный деятель искусств России,

лауреат Международного конкурса

композитор Владимир ПОРОЦКИЙ

 

 

 

CD „Pod nebem Paříže“ -2005

 

 

 

CD „Věnuji Miriam“/To grand daugter Miriam I devolte/

 

          

 

CD „Утомлённое солнце“ -2004

 

 

 

 

CD „To family,to friends/Семье,друзьям...“ -2004

 

    

 

 

 

 

 

http://www.bajan.ru

 

 

[CNW:Counter]